Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Het bestuur van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden nodigt alle leden en belangstellenden van harte uit voor de 30e Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd en Najaarsvergadering op zaterdag 9 november 2019. Deze vindt plaats in het clubgebouw van ASV in Dagbesteding Het Pleywerk, Vlamoven 22-24, 6826 TN Arnhem.

De Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd begint om 10.30 uur. De zaal is open van 10.00 uur.

Aan deze wedstrijd kunnen zowel leden als niet-leden meedoen.

10.30 – 12.00 uur: eerste ronde

12.15 – 13.45 uur: tweede ronde.

Voor de A-groep in elke ronde tweezet, driezet, studie, helpmat, meerzet en zelfmat.

Voor de B-groep in elke ronde 3 tweezetten, een driezet, een meerzet en een studie.

De A-groep is bedoeld voor geoefende oplossers, de B-groep voor beginnende oplossers.

De najaarsvergadering begint om 14.30 uur en heeft de volgende agenda:

 1. Opening
 2. Bas de Haas houdt een inleiding over wat de Motiefgroep Schaken zoal doet
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen voorjaarsvergadering
 5. Begroting 2020
 6. Benoeming kascommissie
 7. Terugblik WFCC-congres
 8. Uitreiking diploma’s
 9. Bestuursverkiezing: Koen Versmissen stelt zich beschikbaar om de functie van voorzitter op zich te nemen.
 10. BeNeCup. Een voorstel voor een jaarlijks klassement van oploswedstrijden in Nederland en België, analoog aan de WorldCup. Zie onderaan deze aankondiging.
 11. Rondvraag en sluiting

Stukken voor de vergadering (notulen, begroting) worden ter plekke uitgereikt.

Op diezelfde dag zal aldaar ook de Motiefgroep Schaken haar najaarscontactdag houden. Informatie daarover is te vinden op http://www.euwe.nl/Arnhem2019.htm. We willen proberen de belangstelling voor elkanders bezigheden te vergroten. Ook leden van de NBvS kunnen meedoen aan de veiling waarvan de aangeboden zaken staan op www.euwe.nl/uk/veiling.html.

Na afloop van de vergadering is er de uitslag en prijsuitreiking van de Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd, die ’s ochtends heeft plaatsgevonden, en de worden er enkele lezingen gehouden. In één van deze lezingen zal er meer verteld worden over de Motiefgroep Schaken.

Praktische zaken:

- Er is een bar waarbij gedurende de gehele dag  koffie, thee, frisdrank, bier etc verkrijgbaar is

- Er zijn ook broodjes verkrijgen voor de lunch.

- Er is een parkeerterrein in de buurt (IJsseloord-1, NB: niet IJsseloord-2) waarvoor geen parkeerkosten gelden. Ongetwijfeld zullen er enkele autobedrijven geopend zijn, daar kan dan niet geparkeerd worden maar bij de meeste bedrijven is het op zaterdag gesloten en kan men ook daar parkeren.

Voorstel voor het organiseren van een BeNeCup, een idee van lid Wim Velker:

In Nederland en België worden jaarlijks vijf oploswedstrijden ‘van niveau’ gehouden: OBOK, ONOK, IOSC, HHM en ISC (WaZ).  Allemaal ‘zelfstandige’ toernooien waarvan de één wat beter wordt bezocht dan de andere. Op de najaarsvergadering in Leeuwarden werd er aandacht gevraagd voor het feit dat de Probleembond veroudert. Ieder jaar lijkt de gemiddelde leeftijd van de leden ongeveer met een jaar te stijgen omdat er geen nieuwe aanwas is. In een poging daar wat aan te doen stel ik u voor de genoemde vijf toernooien onder te brengen in een zogenaamde Benecup, analoog aan de World Cup.
De Benecup zou niet enkel voor de A-groep maar ook voor de B-groep moeten gelden teneinde in meerdere geledingen een stimulans voor het probleemschaak te bewerkstelligen. Het valt daarbij zelfs te overwegen een nieuw, zesde toernooi te organiseren, als afsluiting van de cyclus. Dit zou dan in België kunnen / moeten worden gehouden.
Hoe een verdere opzet c.q. uitwerking eruit moet zien (bij vijf toernooien gelden de drie beste resultaten? Bij zes toernooien de beste vier?) is punt van discussie, evenals de wijze waarop een eventuele nieuwe opzet bekend gemaakt moet worden (‘vermarket’). Ook moet er nagedacht worden over de vraag of een periode van januari t/m december loopt of van september t/m augustus. 

Veel extra werk zal de Benecup niet geven. Zeker, er zal een reglement moeten worden opgesteld, er dienen wat getallen bij elkaar geteld te worden en misschien een extra toernooi georganiseerd. Mij lijkt dat niet onoverkomelijk.

Reactie van het bestuur hierop:

Het bestuur zal binnenkort een concretere invulling hiervan op de website plaatsen.